0:00 / 0:00

Over ons Contact

I. Over Bistrology.com

1.1 Welkom op Bistrology.be. De website Bistrology.be wordt uitgebaat door True bvba, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Regine Beerplein 1C208, ondernemingsnummer 0892.583.607. (hierna: “Bistrology”).

1.2 Bistrology is een informatieve voedingswebsite waarop True bvba samen met haar commerciële partners professionals uit de horeca informeren en adviseren over voeding, voedingsmiddelen en recepten. De betreffende partners zij:

Lactalis, met zetel te 1070 Brussel, Veeartsenstraat 42F, KBO 0443.872.394
Bonduelle, met zetel te 8610 Kortemark, Amersveldestraat 21A, KBO 0413.074.894
Kraft Heinz, met zetel te 2300 Turnhout, Bleukenlaan 12, KBO 0424.955.515
Solina, met zetel te 9810 Eke-Nazareth, Rozenstraat 15, KBO 0452.061.372


II. Algemeen

2.1 De Gebruiksvoorwaarden van Bistrology.com bepalen de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van de Website, het aanmaken van een account en voor het leveren van onze diensten. Lees deze gebruiksvoorwaarden dan ook aandachtig. De Website is toegankelijk op het adres www.bistrology.be, hierna de “Website”.

2.2 Bij het aanmaken van een account zal je gevraagd worden te bevestigen dat je kennis genomen hebt van deze Algemene Voorwaarden en dat je de inhoud ervan als bindend aanvaardt. Je bezoek aan de Website, je aanmelding voor een account en elk ander gebruik van de Website, impliceren in ieder geval de kennisname en de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

2.3 Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden herzien door Bistrology. Wij adviseren u dan ook de voorwaarden regelmatig na te kijken. De nieuwste versie is steeds beschikbaar op de Website.


III. Gebruiksvoorwaarden

3.1 Account

3.1.1 Om toegang te krijgen tot de content op onze website en om deel te kunnen nemen aan diverse acties dient de Gebruiker een eigen account aan te maken op de Website. Het registratieformulier dient volledig, correct en waarheidsgetrouw te worden ingevuld.

3.1.3 Het is niet toegestaan gebruik te maken van andermans identiteit, van proxy’s en tijdelijke e-mailadressen.

3.1.5 Bij de aanmelding dient de Gebruiker zich akkoord te verklaren met de huidige Gebruiksvoorwaarden alsook met de Privacy & Cookie Policy van de Website.

3.1.6 Bistrology behoudt zich het recht voor om een registratie al dan niet te aanvaarden. De registratie kan onder meer, maar niet uitsluitend, om volgende redenen geweigerd worden.

  • Het niet verstrekken van de gevraagde gegevens voor de identificatie of het verstrekken van onvolledige of onjuiste gegevens;
  • Het trachten zich meerdere malen aan te melden door gebruik te maken van verschillende namen;
  • Het gebruik van andermans identiteit;
  • Het niet nakomen van de verplichtingen zoals gesteld in voorliggende Gebruiksvoorwaarden;
  • Het reeds in het verleden geweigerd, geblokkeerd of verwijderd te zijn;
  • Indien Bistrology redelijkerwijze kan aannemen dat bepaalde verplichtingen van voorliggende Gebruiksvoorwaarden niet zullen worden nagekomen;
  • Elke andere reden op grond waarvan Bistrology redelijkerwijze kan oordelen dat de aanmelding niet aanvaard kan worden.

3.1.7 Vanaf het ogenblik dat de registratie compleet is, behoort deze tot de lijst van Gebruikers die toegang kunnen verkrijgen tot en gebruik kunnen maken van de Website. De Gebruiker ontvangt een bevestigingsemail met alle relevante gegevens voor de toegang tot en het beheer van het account.

3.1.8 Het paswoord van het account is strikt persoonlijk. Het paswoord mag niet aan andere overgedragen, meegedeeld noch verkocht worden.

3.1.9 Bistrology kan steeds naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving en/of waarschuwing beslissen een account te blokkeren en/of te verwijderen.

3.2 Onze aansprakelijkheid

3.2.1 Bistrology besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van de content van haar Website. De overgrote meerderheid van de inhoud van de Website wordt echter door Gebruikers geplaatst, Bistrology kan derhalve geen garanties, impliciet noch expliciet, geven omtrent de juistheid van de content op de Website. De content van de Website is daarenboven onderhevig aan wijzigingen en/of verwijderingen buiten de controle van Bistrology.

Bistrology is niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van de diensten of van de Website, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor de schade die wordt veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze inhoud, noch voor schade ingevolge onjuiste, onvolledige, dubbelzinnige of gedateerde inhoud en/of taalfouten op de Website.

3.2.2 Bistrology zorgt voor de nodige beveiligingssystemen om de Website, haar informaticasysteem, haar databanken en de gegevens van de Gebruiker op de Website te beschermen. Bistrology zorgt onder meer voor regelmatige aanpassingen aan anti-virus beveiligingen. Bistrology heeft in dit kader een inspanningsverbintenis en niet een resultaatsverbintenis. Tenzij in geval van kwade trouw of grove nalatigheid of kwade trouw,  zal Bistrology (en met haar verbonden ondernemingen en personen) niet aansprakelijk zijn voor schade, onderbreking, diefstal, verlies, vernietiging of wijziging van gegevens, gederfde winst, of andere directe of indirecte schade veroorzaakt door een illegale of onrechtmatige toegang of gebruik door derden van de Website of van het informaticasysteem of telecomsysteem van de Website (m.b.t. virussen die via de Website zouden verspreid worden).

3.2.3 Bistrology stelt alles in het werk om een toegang te verlenen tot de Website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen, en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan Bistrology echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening tot de Website garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen van de toegang of de dienstverlening, zal Bistrology alles in het werk stellen om zo snel mogelijk een oplossing voor het probleem te vinden. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen zijn eigen aan de dienstverlening via internet. Deze kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen en zullen geen aanleiding geven tot schadevergoedingen.

3.2.4 De Gebruikers van de Website zijn zelf verantwoordelijk om de Website als een goede huisvader te gebruiken. De Gebruikers van de Website zijn daarenboven verantwoordelijk voor de geschiktheid en het onderhoud van hun technisch materiaal zoals, computer, laptop, pc, modem, internettoegang, telefoonlijn, enz.


3.3 Content op de Website

3.3.1 De Content op de Website wordt voor de overgrote meerderheid geplaatst door de Partners van Bistrology onder toezicht van Bistrology.


3.4 Intellectuele eigendom

3.4.1 Bistrology is de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Website en de aangeboden dienst (inclusief de naam “Bistrology”). Elk der Partners van Bistrology is respectievelijk exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan zijn logo’s, bedrijfsnamen en merken alsook aan de door hem of haar geplaatste content.

3.4.2 Als gebruiker van de Website verbind je je ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit de Website bestaat (of zelfs een deel ervan) of enige naam, foto, tekst, logo, merknaam of welk beschermd element dan ook te kopiëren, te bewerken, te reproduceren, te verspreiden, te vermenigvuldigen, te publiceren, in licentie te geven, uit te baten, over te dragen, door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken. Deze elementen betreffen onder andere de merken, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de muziek, de kleurcombinaties, de slogans, de lay-outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de Website en van de dienst.

3.4.3 In de mate dat de Gebruikers zelf content zouden plaatsen, zijn zij zelf en uitsluitend verantwoordelijk en aansprakelijk voor elke en alle mogelijke inbreuken op intellectuele eigendomsrechten. Bistrology kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht vanwege een door de Gebruiker geplaatste afbeelding en/of bericht of door het gebruik dat de Gebruiker maakt van intellectuele eigendom van derden. De gebruiker verbindt zich ertoe Bistrology in voorkomend geval integraal te vergoeden voor alle door Bistrology geleden schade, hierin tevens begrepen indirecte en gevolgschade.


3.5 Overmacht

In geval van overmacht is Bistrology niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan Bistrology haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht; Overmacht is iedere omstandigheid, buiten de wil en controle van Bistrology om, die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder worden onder meer brand, stakingen, bedrijfsstoringen, machinedefecten, informaticadefecten, systeemfouten, energiestroingen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen,… begrepen.


3.6 Algemene bepalingen

3.6.1 Voorliggende Gebruiksvoorwaarden omvatten volledig hetgeen tussen partijen is overeengekomen. Deze voorwaarden vervangen alle voorgaande overeenkomsten en/of afspraken zowel schriftelijk als mondeling met betrekking tot het voorwerp van deze Gebruiksvoorwaarden.

3.6.2 Indien één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of onafdwingbaar worden verklaard, zal dit niet de nietigheid van de gehele Overeenkomst tot gevolg hebben. Deze bepalingen zullen vervangen worden door een bepaling die de inhoud en de bedoeling ervan het beste weergeeft.

3.6.3 Geen afstand, aanpassing of wijziging van enige bepaling van deze Voorwaarden zal bindend zijn, tenzij ze schriftelijk werd vastgelegd en ondertekend door de Partijen.

3.6.4 Indien deze Gebruiksvoorwaarden worden gewijzigd, zal de nieuwe versie beschikbaar zijn op de website en zal deze toepasselijk zijn vanaf het eerste bezoek van de Gebruiker aan de Website volgend op deze wijziging. De Gebruiker wordt geacht de wijzigingen te hebben gelezen en hiermee akkoord te zijn gegaan. Derhalve zal het belangrijk zijn om de Gebruiksvoorwaarden op regelmatige basis na te lezen.

3.6.5 Huidige Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht. Elk geschil met betrekking tot deze Voorwaarden, haar inhoud en draagwijdte behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen

3.6.6 Voor alle overige informatie of suggesties met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden, gelieve contact op te nemen met Bistrology op volgend adres: 2018 Antwerpen, Regine Beerplein 1C208.

Privacy policy Algemene voorwaarden
copyright ® Bistrology

Bistrology gebruikt cookies om onze websites en apps beter te laten werken en jouw surfervaring te optimaliseren. Meer info vind je in onze privacy policy. Door verder te surfen aanvaard je dat wij cookies gebruiken.

X