0:00 / 0:00

Over ons Contact

Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens op de Bistrology website door True bvba, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Regine Beerplein 1C208, ondernemingsnummer 0892.583.607. (hierna: “Bistrology”).

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want hij bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het delen van uw persoonsgegevens op www.bistrology.be, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord.

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Bistrology stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (GDPR/AVG).

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Persoonsgegevens die u ons meedeelt:

 • Categorie 1: Zonder registratie: uw IP-adres, uw surfgedrag, de website via de welke u naar Bistrology.be gesurft bent en de zoektermen die u daarbij heeft gebruikt
 • Categorie 2: Bij het aanmaken van een account: uw accountnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens en (eventueel uw accountafbeelding)
 • Categorie 3: bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw naam en e-mailadres;
 • Categorie 4: via cookies;
 • Categorie 5: alle andere persoonsgegevens die u ons meedeelt in het kader van Bistrology.be, bvb de inhoud van vrije invulvelden in onze online formulieren of commentaren, opmerkingen en foto’s op onze website of op sociale media van Bistrology.

2.2. Bistrology kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren:

 • Tijdens uw bezoek aan onze website verzamelen wij gegevens
 • In het kader van het aanmaken van een account verstrekt u ons zelf gegevens
 • via onze deelnemende partners kunnen wij gebeurlijk bijkomende gegevens over u ontvangen

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

Bistrology zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Bistrology om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • Categorie 2: het beheer van uw account op onze websites met het oog op het gebruik van onze website, onze diensten en onze organisatie, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd (met name het aanhouden van een account), en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 4: informatie uit cookies met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 5: het verder personaliseren van onze dienstverlening naar u toe, , met als rechtsgrond uw expliciete voorafgaande toestemming bij het aanmaken van uw account.

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

3.2. Direct marketing:

Uw persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”).

Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan Bistrology uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot Bistrology, haar producten en/of diensten. Bistrology kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door Bistrology bewaarde documenten.

Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht.

3.3. Doorgifte aan derden:

Bistrology zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat Bistrology uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

In het kader van Bistrology.be worden uw gegevens met name gedeeld met volgende commerciële partners, die vervolgens op zelfstandige wijze en los van Bistrology uw gegevens zullen verwerken:

Lactalis, met zetel te 1070 Brussel, Veeartsenstraat 42F, KBO 0443.872.394

Bonduelle, met zetel te 8610 Kortemark, Amersveldestraat 21A, KBO 0413.074.894

Kraft Heinz, met zetel te 2300 Turnhout, Bleukenlaan 12, KBO 0424.955.515

Solina, met zetel te 9810 Eke-Nazareth, Rozenstraat 15, KBO 0452.061.372

Bistrology zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van Bistrology, waarbij zij haar activiteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien Bistrology failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van Bistrology geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat Bistrology uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Bistrology zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door Bistrology bewaard en verwerkt voor de volledige duur van uw account op onze website en tot 5 jaar na het afsluiten daarvan.

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage:

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking:

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan Bistrology. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

5.3. Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren per e-mail naar info@bistrology.be mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

5.7. Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

5.8. Recht om klacht in te dienen:

Indien u niet tevreden bent over de door ons geleverde diensten of de wijze waarop wij uw gegevens verwerken, neem dan eerst contact met ons op. We zijn steeds bereid om samen met u te bekijken hoe we onze dienstverlening naar u kunnen verbeteren.

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de privacy autoriteit:

Gegevensbeschermingautoriteit Drukpersstraat 35, 1000 Brussel +32 (0)2 274 48 00 contact@apd-gba.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan Bistrology aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1 Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers. Enkel hulpverleners hebben toegang tot de gepersonaliseerde gegevens van hun cliënten.

7.2 Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

Artikel 8 – Cookies

8.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Blue Matters en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

8.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

8.3. Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

Functionele cookies

 • PHPSESSID (herkomst: www.bistrology.be). Doel van de cookie: deze cookie houdt de huidige sessie bij. Bewaartijd: looptijd van de sessie.
 • accepted (herkomst: www.bistrology.be). Doel van de cookie: deze cookie houdt bij of een user de cookie policy al dan niet heeft geaccepteerd. Bewaartijd: 2 jaar.
 • token (herkomst: www.bistrology.be). Doel van de cookie: deze cookie houdt bij of een user ingelogd is of niet. Bewaartijd: looptijd van de sessie.

Niet-functionele cookies

 • _ga: Doel van de cookie – Google Analytics: deze cookie houdt statistieken bij en houdt bij hoe de gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. Deze cookie wordt gebruikt voor het bijhouden van de client identifier (clientID). Privacy Policy van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Bewaartijd: 2 jaar.
 • _gid: Doel van de cookie – Google Tag Manager / Google Analytics: deze cookie houdt bij hoe de gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. Privacy policy van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Bewaartijd: 1 dag.
 • _gat & _gtag: Doel van de cookie - Google Analytics: deze cookie houdt statistieken bij en houdt bij hoe de gebruiker de website bezoekt, met het oog op verbetering diensten en online portalen. Deze cookie wordt gebruikt voor het bijhouden van de client identifier (clientID). Privacy Policy van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245. Bewaartijd: 2 jaar.

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen: Google Analytics cookies ; Cloudflare cookies ; Youtube cookies

8.4. Uw toestemming:

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op op het in de aanhef van deze privacy policy vermelde adres.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/

Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/

Privacy policy Algemene voorwaarden
copyright ® Bistrology

Bistrology gebruikt cookies om onze websites en apps beter te laten werken en jouw surfervaring te optimaliseren. Meer info vind je in onze privacy policy. Door verder te surfen aanvaard je dat wij cookies gebruiken.

X